середа, 22 вересня 2010 р.

Протокол № 1 від 22.09.10р.

ПРОТОКОЛ № 1
Установчих зборів Молодіжної громадської організації
«ВУЛИК ІДЕЙ»

м. Київ                                                                                                                   «22» вересня 2010 р.

Присутні:

1. Жерліцина Юлія Володимирівна
2. Жерліцин Артем Васильович
3. Дубас-Чорнюк Олена Миколаївна.


Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Створення Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ».
3. Затвердження статуту Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ».
4. Обрання керівних органів Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ».
5. Обрання складу ревізійної комісії.

1. По першому питанню порядка денного

СЛУХАЛИ:
Дубас-Чорнюк О.М., яка запропонувала обрати головою зборів  Жерліцину Юлію Володимирівну.

ВИСТУПИЛИ:
Жерліцин Артем Васильович, який підтримав пропозицію Дубас-Чорнюк О.М.

УХВАЛИЛИ:
обрати головою Установчих зборів  Жерліцину Юлію Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – одностайно.
2. По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:
Жерліцину Юлію Володимирівну, яка виступила з пропозицією створити Молодіжну громадську організацію «ВУЛИК ІДЕЙ».

ВИСТУПИЛИ:
Дубас-Чорнюк О.М., яка підтримала пропозицію про створення  Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ» і підкреслила важливість створення молодіжної громадської організації основною метою діяльності якої є виховання розвиненої особистості із чіткою громадською позицією, конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка дитячої творчості, захист законних, соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів членів, що проживають в Києві та Київській області.

УХВАЛИЛИ:
Створити  Молодіжну громадську організацію  «ВУЛИК ІДЕЙ».

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – одностайно.

3. По третєму питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Жерліцину Ю.В. – доповіла про проект Статуту Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ».

ВИСТУПИЛИ:
Жерліцин Артем Васильович  виступив і запропонував підтримати і затвердити розглянутий проект Статуту Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ».

УХВАЛИЛИ:
Затвердити статут Молодіжної громадської організації  «ВУЛИК ІДЕЙ».

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – одностайно.

  1. По четвертому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Жерліцина А.В., який запропонував обрати Директором Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ» Жерліцину Юлію Володимирівну строком на три роки, відповідно до Статуту.

ВИСТУПИЛИ:
Дубас-Чорнюк О.М., яка підтримала пропозицію Жерліцина А.В.

УХВАЛИЛИ:
обрати Директором  Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ» - Жерліцину Юлію Володимирівну  строком на три роки, відповідно до Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – одностайно.

5. По п’ятому  питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Жерліцину Ю.В., запропонувала обрати Головою ревізійної комісії Молодіжної громадської організації «ВУЛИК ІДЕЙ» Дубас-Чорнюк Олену Миколаївну, та членом ревізійної комісії Жерліцина Артема Васильовича  строком на три роки, відповідно до Статуту.

ВИСТУПИЛИ:
 Дубас-Чорнюк О.М., підтримала пропозицію Жерліциної Ю.В.

УХВАЛИЛИ:
обрати Головою ревізійної комісії Молодіжної громадської організації «ревізійної комісії» Дубас-Чорнюк О.М., та членом ревізійної комісії Жерліцина  Артема Васильовича  строком на три роки, відповідно до Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За” – одностайно.


Голова зборів                        ____________________ Ю.В. Жерліцина

понеділок, 20 вересня 2010 р.

Статут Молодіжної громадської організації "Вулик ідей"

СТАТУТ
 Молодіжної громадської організації

«ВУЛИК ІДЕЙ»Київська область – 2010

1. Загальні положення
1.1. Молодіжна громадська організація «Вулик ідей» (надалі - "Організація") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян", інших законодавчих і нормативних актів України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України "Про освіту" і цього Статуту.
1.2. Організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Київської області.
1.3. Юридична адреса Організації: 04114, м.Київ, вул. Вишгородська, буд.52, кв.80.
1.4. Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права, виконує покладені на неї обов'язки й користується правами, пов'язаними зі своєю діяльністю, може від свого імені набувати майнових i особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському або третейському судах.
1.5. Організація володіє відособленим майном, має самостійний баланс, круглу печатку, штампи i бланки зі своїм найменуванням, рахунки в банках, у тому числі валютний, інші реквізити.
1.6. Молодіжна громадська організація «Вулик ідей» є громадською організацією, яка має право входити до інших громадських організацій.
1.7. Повна назва Організації:
українською мовою – МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВУЛИК ІДЕЙ»;
 російською мовою – МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЛЕЙ ИДЕЙ»;
1.8. Скорочена назва Організації :
 українською мовою – МГО «ВУЛИК ІДЕЙ»;
 російською мовою - МОО «УЛЕЙ ИДЕЙ»;
2. Мета та завдання Організації
2.1. Основною метою діяльності Організації є виховання розвиненої особистості із чіткою громадською позицією, конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток та підтримка творчості, захист законних, соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації, що проживають в Києві та Київській області.
 2.2. Основним завданням Організації є:
-          забезпечення умов для розвитку талановитої молоді;
-          розвиток творчих здібностей та нахилів у молоді;
-          створення об'єднань, клубів за інтересами, визначення пріоритетів інтересів молоді і реалізація їх на практиці, об'єднання членів Організації на основі спільних програм і проектів;
-          сприяння професійній орієнтації молодої людини;
-          створення належних соціально-економічних, морально-психологічних умов для повноцінного життя підлітка та молодої людини, оптимального її розвитку й виховання, зміцнення здоров'я;
-          пропаганда здорового способу життя;
-          створення умов для самореалізації особистості;
-          розвиток духовності як домінуючого начала у структурі особистості;
-          формування особистості підлітків та молоді;
-          виховання віри в себе, в свої сили;
-          пробудження в молодих людях внутрішньої потреби до самовдосконалення;
-          виховання підлітків у дусі поваги до старших, турботи про молодших, виховання доброти, гуманізму, милосердя;
-          прагнення жити в мирі й дружбі з людьми інших народів;
-          дбайливе ставлення до природи, турбота про охорону навколишнього середовища;
-          удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням особистісних якостей, стану здоров'я, природних задатків молодої людини;
-          створення умов для набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки;
-          сприяння розвитку підліткового та молодіжного громадського руху в інтересах молоді і суспільства в цілому;
-          привернення уваги місцевої громади до проблем молодіжного руху, пропаганда цілей і завдань;
-          сприяння реалізації державної та місцевої державної молодіжної політики;
-          участь у підготовці та прийнятті рішень з питань державної та місцевої політики щодо молоді;
-          інтеграція родинного і суспільного виховання, психологічна допомога у подоланні різноманітних конфліктів, родинних тощо;
-          психологічна, юридична, педагогічна допомога молодим батькам;
-          забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
-          набуття молодим поколінням необхідного соціального досвіду;
-          допомога юній людині в усвідомленні себе вільною особистістю, повноправним членом суспільства;
-          розвиток організаторських здібностей;
-          виховання таких якостей, як самостійність, відповідальність, заповзятливість;
-          навчання вміння відстоювати свої права, права колективу;
-          надання можливості будувати своє життя, несучи відповідальність за нього і транспортуючи гуманістичні цінності;
-          захист інтересів підлітків та молоді, відновлення прав членів Організації в разі їх порушення;
-          сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Організації та громадськості;
-          виховання любові до Вітчизни;
-          вивчення та популяризація звичаїв, обрядів, традицій різних регіонів України, знайомство з історичним минулим України, формування позиції їх зберігача і творця;
-          проведення краєзнавчої роботи;
-          прищеплення любові до праці;
-          об’єднання молодих людей з метою проведення різних заходів, спрямованих на добрі та корисні справи;
-          організація та проведення тренінгів, конференцій, семінарів, оздоровчих, творчих, наукових, видовищних, культурних дозвільних й спортивно-масових заходів, свят, пов'язаних з діяльністю Організації, участь у міжнародному культурному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань;
-          сприяння організації здорового дозвілля молоді, відволікання від криміногенних груп, шкідливих звичок;
-          координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;
-          інша діяльність, яка відповідає основній меті та завданням Організації та не має на меті отримання прибутку.
2.3. Основні принципи діяльності Організації
-          пріоритет інтересів молодої людини, турбота про її розвиток і дотримання її прав;
-          взаємозв'язок педагогічного та молодіжного самоврядування;
-          відкритість для співпраці в ім'я людини;
-          принцип самостійності: всі питання, пов'язані з діяльністю Організації, вирішуються тільки його членами;
-          принцип рівноправності і співробітництва: Організація на рівних правах з іншими організаціями відстоює інтереси своїх членів у всіх виборчих органах, має пряме представництво в них;
-          принцип гласності: всі рішення Організація доводить до відома членів;
-          принцип колективності: будь-яке рішення в Організації приймається після колективного обговорення з урахуванням різноманітних думок.

2.4. У відповідності до своїх статутних завдань та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Організація має право:
-          представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
-          з метою виконання статутних завдань і цілей здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством України;
-          у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;
-          проводити кущові та районні заходи;
-          видавати методичну та періодичну пресу;
-          співпрацювати з різними громадськими організаціями;
-          порушувати клопотання перед державними та іншими установами та органами про надання допомоги Організації для вирішення статутних завдань;
-          встановлювати і розвивати ділові, гуманітарні зв’язки з представниками України і партнерами за кордоном для вирішення статутних цілей;
-          розповсюджувати інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та цілі;
-          засновувати засоби масової інформації;
-          витрачати кошти на представницькі цілі;
-          визначати порядок та розміри оплати праці залучених спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Організації;
-          вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними та іншими Організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних цілей;
-          брати участь у міжнародних та національних конгресах, конференціях, симпозіумах та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції Організації;
-          здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Організації та не має на меті отримання прибутку;
-          самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності у відповідності до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;
-          придбавати, отримувати у володіння та користування, відчужувати матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об'єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності з чинним законодавством, за участю фізичних та юридичних осіб, створених за законодавством України та інших держав;
-          приймати спонсорську допомогу від юридичних та фізичних осіб;
-          отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, самостійно вирішувати питання про використання отриманих коштів та майна, що надходять до Організації;
-          виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
-          представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
-          проводити заходи, пов'язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, заінтересованих осіб, організації, як українські, так і закордонні;
2.5. Організація самостійно визначає форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації.
2.6. Організація може залучати до роботи у Організації за трудовим договором або договором підряду громадян, які не є членами Організації.
2.7. За рішенням відповідних статутних органів, Організація може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також, Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.
3. Умови і порядок прийому в члени Організації, вибуття з нього
3.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є колективним та може бути індивідуальним. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації.
3.2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та члени будь-яких об'єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).
Індивідуальним членом Організації може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.
3.3. Члени Організації не мають фіксованого членства в Статуті.
3.4. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Організації.
3.5. Член Організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.
3.6. Член Організації може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.
3.7. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Директор Організації.
4. Права і обов'язки членів Організації
4.1. Члени Організації мають право:
-          брати участь в усіх заходах Організації;
-          брати участь у роботі органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом;
-          висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;
-          отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Організації;
-          звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
-          припиняти членство в Організації, шляхом подання заяви.
4.2. Члени Організації зобов'язані:
-          сприяти досягненню мети та завдань Організації;
-          виконувати вимоги Статуту Організації;
-          надавати допомогу Організації в її діяльності;
-          узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю Організації;
-          утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Організація.
5. Порядок утворення і діяльність статутних органів Організації та їхні повноваження
Загальні збори Організації
5.1. Вищим статутним органом Організації є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності Організації, а саме:
-          визначення організаційної структури Організації;
-          прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
-          обрання та відкликання Директора Організації;
-          реалізація права власності на майно та кошти Організації;
-          прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації.
Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності Організації.
5.2. Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах.
5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50 % членів Організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.
5.4. Загальні збори очолює Голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.
5.5. Скликання зборів може ініціювати Директор Організації, або за вимогою 1/10 кількості членів Організації. Про проведення Загальних зборів Директор Організації заздалегідь повідомляє всіх членів Організації. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.
5.6. Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів Організації, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення.
5.7. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Директор Організації, а за його відсутності – заступник Директор Організації, який призначається Директором Організації. Директор Організації вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Директор Організації вирішує питання членства в Організації.
5.8. В період між зборами всією діяльністю Організації керує Директор Організації, обраний на зборах строком на три роки.
5.9. Директор Організації, підзвітний Загальним зборам Організації.
5.10. До компетенції Директора Організації відноситься:
-          скликання чергових та позачергових зборів;
-          організація обліку членів Організації;
-          призначення Заступника Директора Організації із членів Організації;
-          ведення обліку посвідчень і нарукавних пов'язок членів Організації;
-          укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних осіб, у тому числі договорів оренди нерухомого майна, оренди транспортних засобів, плавзасобів, інвентарю, засобів зв'язку тощо;
-          підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність Організації її статутних програм;
-          підписання банківських документів;
-          ведення справ від імені Організації з державними, громадськими та іншими органами і організаціями, а також - з громадянами як України, так і зарубіжними;
-          управління поточною діяльністю Організації.
5.11. Для здійснення контролю за організаційно-фінансовою діяльністю Директора організації на Загальних зборах Організації обирається Ревізійна комісія у складі трьох чоловік строком на три роки.
5.12. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Загальним зборам членів Організації.
5.13. Для проведення ревізій Комісія може залучати необхідних спеціалістів на договірних умовах.
5.14. Директор Організації підписує від імені Організації будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і іншим членам Організації за рішенням Директора Організації.
5.15. Директор Організації відповідає за збереження документації Організації.
5.16. Підпис представника колективного члена на документах Організації в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Організації.
6. Кошти та інше майно Організації необхідне для виконання статутних завдань молодіжної громадської організації
6.1 Кошти та майно Організації утворюються:
-          за рахунок добровільних цільових внесків організацій, підприємств, юридичних осіб та громадян.
-          за рахунок вступних внесків.
-          за рахунок цільових внесків членів Організації.
-          за рахунок коштів від теле-, радіомарафонів, аукціонів, лотерей та інших заходів, що не суперечать чинному законодавству.
-          з вартості майна, устаткування, будівель, транспортних засобів, споруд, переданих Організації підприємствами, громадськими організаціями та громадянами.
-          інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.2 Кошти Організації використовуються на:
-          адміністративно-господарські потреби Організації.
-          фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;
-          оренду та придбання необхідного для Організації майна.
-          організацію роботи гуртків Організації.
-          на надання фінансової допомоги членам Організації за рішенням Директора Організації.
-          оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників.
-          інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.
6.3. Внески до Організації можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі та виконання їх для Організації.
6.4. Кошти та майно Організації знаходяться в його повному розпорядженні та використовуються для виконання його статутних завдань.
6.5. Все майно Організації перебуває під наглядом і охороною членів Організації та охороняється відповідно до діючого законодавства України.
6.6. Індивідуальне користування членом Організації, майном Організації фіксується в офіційному порядку Директором Організації.
6.7. Право власності Організація реалізує через Загальні збори Організації в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено Загальними зборами на Директора Організації.
6.8. Організація не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.
6.9. Контроль за діяльністю Організації здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.
6.10. Організація оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.
6.11. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
7. Набуття Статутом чинності. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів
7.1. Єдиним статутним документом Організації є його Статут.
7.2. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах державної влади відповідно до законодавства України.
7.3. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори. Зміни до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації.
7.4. У разі зміни чинного законодавства України у цей Статут вносяться відповідні зміни та доповнення за поданням членів Організації на Загальних зборах.
8. Порядок припинення діяльності Організації . Вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією
8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація або ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
8.3. При реорганізації Організації сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.
8.4. Орган, що призначив ліквідацію, створює ліквідаційну комісію.
8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що її призначив.
8.6. Кошти та інше майно Організації в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятись між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань чи на благодійні цілі. У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
8.7. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.